١٣٩٩/٠٨/١٩

کلیپ های دانش آموزی - آزمایش آهن ربا

اهداف یادگیری
انتظار می رود در فرآیند آموزش هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

 
1. اجسام مختلف را به کمک آهن ربا به دو دسته طبقه بندی کند
 2. دو آهن ربا را از نظر قدرت جذب مقایسه کند
  3. در مقایسه و کشف پدیده های جدید، کنجکاوی نشان دهد

کلمات کلیدی
نظرات