١۴٠٠/٠١/٢۶

رمضان مبارک

این دهان بستی دهانی باز شد
تا خورندۀ لقمه‌های راز شد
لب فرو بند از طعام و از شراب
سوی خوان آسمانی کن شتاب
گر تو این انبان ز نان خالی کنی
پر ز گوهرهای اجلالی کنی
طفل جان از شیر شیطان باز کن
بعد از آنش با ملک انباز کن
چند خوردی چرب و شیرین از طعام؟
امتحان کن چند روزی در صیام
چند شب‌ها خواب را گشتی اسیر؟
یک شبی بیـدار شو دولت بگیر

رمضان امسال با ما همراه باشید...

کلمات کلیدی
نظرات