١٣٩٩/١٢/١۵

هر درختی که به دست خاک می‌سپاری، لبخند عمیقِ آسمان و حال خوب زمین را در پی دارد.

روز درختکاری

حضرت رسول (ص) فرمود:
خداوند درخت را برای انسان آفرید، از این رو او باید درخت را بکارد، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد.

15 اسفند روز درختکاری گرامی باد

 


نظرات