١۴٠٠/٠٣/٠٢

بنده دیگران مباش كه خداوند سبحان تو را آزاد آفریده است

واحد کار آزادی

واحد کار : آزادی

اهداف:

شناخت مفهوم آزادی 

آزادی بیان 

 ایجاد دقت و تمرکز 

 


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات