١۴٠٠/٠٨/٠٨

آشنایی با آتش نشانی

موضوع:آشنایی با شغل اتشنشانیهدف:پسران گلم بعد از دیدن تولید محتوا مربوط به شغل مورد نظر، با شماره ی آتش نشانی، وتمام اطلاعات مربوط به این شغل آشنا شدند، وبعد با انجام کلاژ با خرده تراش صفحه مربوطه را تکمیل کردند.

 


نظرات