١۴٠٠/٠٨/٠٨

روز جهانی کودک

هر کودک ، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه ها را به نزدیکت ترین بهارها گره زده است
روز کودک مبارک . . .


نظرات