١۴٠٠/٠٨/١٢

آشنایی نشانه های ف م ق

پسران گلم بعد از بیان داستان بچه کلاغ با نشانه های بالا آشنا شدند. وطی جلسات متعدد با صدا، هم آغاز وهم پایان این نشانه ها آشنا شدند. ودر پایان برای تثبیت این نشانه ها رو باخمیر بازی درست کردند.

نظرات