١۴٠٠/٠٩/٠١

مهارت باز وبسته کردن دکمه

باز و بسته کردن دکمه‌ها یکی دیگراز مهارت‌های زندگی است که بچه ها تا مدتها با آن آشنا نمی‌شوند و ما خودمان اقدام به باز و بسته کردن آنها برای کودکان می‌کنیم. 

با توجه به اینکه دوره ی پیش دبستانی  توجه ی بسیار زیادی برای انجام مهارتها داده میشود. پسران گلم، این مهارت را یاد گرفتند ولی  در انجام این مهارت نیاز به تکرار وتمرین بیشتری دارند .


نظرات