١۴٠٠/٠٩/٠١

آشنایی با فصل پاییز + کاردستی پاییز

موضوع:آشنایی با فصل پاییز وسایر ویژگیهای فصل پاییز

هدف :بعد از آموزش کامل بابیان قصه، در خصوص فصل پاییز، پسران گلم با تغییر رنگ برگها، اب وهوا، میوه های فصل پاییز، پوشاک، ماههای فصل پاییز، درختان پاییزی ورنگ برگها هم در پخش زنده وهم فیلم آموزشی آشنا شدند. هم در کتاب با چاپ انگشتی با گوا‌ش وانجام کاردستی بالا این فصل را عالی یاد گرفتند.


کلمات کلیدی
نظرات