١۴٠٠/٠٩/٢٠

کنفرانس اعضای بدن

هدف:آشنایی پسران گلم با اعضای بدن انسان، که بسیار عالی این مبحث را یاد گرفتند.


نظرات