١۴٠٠/١٢/١۴

آزمایش مواد حل شدنی در آب 2

این مبحث توسط پسران گلم باانجام آزمایش و مشاهده صورت گرفت،ونتیجه گیری توسط خود بچه ها بود،پسران گلم از انجام این ازمایش بسیار لذت بردن.


نظرات