١۴٠٠/١٢/١۶

آشنایی با مفهوم بلندترین و کوتاهترین

پسران گلم بااین مفهوم آشنا شدند، وبعد به صورت مجسم برای تثبیت بیشتر با چینه ها از بلندترین به کوتاهترین مرتب کردند.


کلمات کلیدی
نظرات