١۴٠٠/١٢/١۶

آشنایی با چراغ راهنما

پسران نازنینم، بعد از آموزش مبحث خیابان وچراغ راهنما، با مقوا کاردستی جراغ راهنما را درست کردند، وبعد با ماشین بازی وبرای تثبیت رنگهای چراغ راهنما بازی های مربوطه را انجام دادند، که بسیار برای بچه ها لذت بخش بود


نظرات