١٣٩٨/٠٩/١٨

آشپز کوچولو و کارآفرینی

دانش آموزان پیش دبستانی رهپویان وصال با اجرای برنامه آشپز کوچولو و کارآفرینی با رسم و رسوم  کارآفرینی کودکانه آشنا شدند. 

نظرات