١٣٩٨/٠٩/٢٠

آموزش کارآفرینی

دانش آموزان پیش دبستانی رهپویان وصال با همکاری اولیا و کار آموزشی با روش خرید و فروش تحت عنوان برنامه آموزشی کارآفرینی آشنا شدند. 

نظرات