فرم پیش ثبت نام پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال | 1400-1399
****** . لطفا فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید <><><><><><> تکمیل و پر کردن کادر ستاره دار الزامی است *****


*
نام :

*
نام خانوادگی :

*
کد ملی شماره شناسنامه / کد ملی :

*
تاریخ تولد :

شهر محل تولد :

*
تلفن تماس :

*
آدرس منزل :

کد پستي منزل :
کد پستي منزل خود را بدون خط تيره _ خط فاصله ) وارد نماييد .*
ثبت نام در مقطع :
مهد کودک
پیش دبستانی
.لطفا مقطع تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید

*
ثبت نام در پایه تحصیلی :
پیش دبستانی 1 (مهد کودک)
پیش دبستانی 2
لطفا پایه تحصیلی دانش آموز را انتخاب نمایید .
لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات مادر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی" مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
کد ملی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

*
تحصیلات " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " مادر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات مادر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" مادر" :


لطفاَ در این قسمت فقط مشخصات پدر دانش آموز تکمیل نمایید.

*
نام " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

*
نام خانوادگی" پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

*
کد ملی " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

*
تلفن تماس " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

تحصیلات " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

عنوان رشته تحصیلی " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

نوع شغل " پدر " :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .

آدرس محل کار" پدر" :
این قسمت مربوط به اطلاعات پدر دانش آموز می باشد .*
نام آموزشگاه سال قبلی :
در صورتی که دانش آموز تازه وارد می باشد عبارت تازه وارد تایپ کنید.

نام معرف :

*
نحوه آشنایی با پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال :
جلسات کانون فرهنگی رهپویان وصال
از طریق دوستان و آشنایان
کادر و مربیان مجتمع آموزشی
سایت مجتمع آموزشی
شبکه های مجازی مجتمع آموزشی
سایت و شبکه مجازی کانون فرهنگی رهپویان وصال
جستجو در محیط وب و شبکه مجازی
تبلیغات محیطی
سایر
در این قسمت نحوه آشنایی خود را با پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال را مشخص نماید .

*
دلیل انتخاب پیش دبستانی پسرانه رهپویان وصال :

*
نام تکمیل کننده فرم :


به دلایل امنیتی، این کد را در کادر روبرو وارد کنید
کد امنیتی جدید